ས་སྐྱ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T6
TBRC ID: T617

གསུང་རབ།

དཀར་པོ་བྲག་པ་རིན་ཆེན་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཁོང་རང་གི་མཛད་པ་བཞུགསྷོ། ། (དཔེ་གཟུགས།)

རིན་ཆེན་སེང་གེ

ff. 1a-17b

དཀར་པོ་བྲག་པའི་རྣམ་ཐར། གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

མཁྱེན་པའི་རྩེ་མོའི་གསན་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།

གོང་དཀར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ།

Dehradun: Gongkar Choede monastery, 2013; 62 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ། (ed.) ལ་སོགས།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; 244 pp.

གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2008; 415 pp.

གོང་ཆོས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངོར་མཛད་ཀྱཻ་རྡོར་བདག་བསྐྱེད་དང་ཁ་རག་མའི་གསོལ་མཆོད། (དཔེ་གཟུགས།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|ga, pp. 1133-1138

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 46-47

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་སཾ་པུ་ཊའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།, ལི་ཐང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་ལྡན།

Dehradun, Uttarakhand: Tsultrim Palden, 2017; 622 pp.

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 136-145

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་བརླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 55|ri, pp. 163-220

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བྲག་ཐོག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 48-50

ཆོས་རྗེ་བྲག་ཐོག་པའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 1-111

ཆོས་རྗེ་མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་བའི་ཞུ་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་དུས་མཆོད་ངོས་བཟུང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 74-76

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 1-4

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; pp. 158-278

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 1-133

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐཾས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-287a

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 1-424

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 1-443

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་ཕྲིན་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

[རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་བསྟར་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 5a-81b

མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 338-342

སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་ལན། (དེབ་གཟུགས།)

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2008; vol. 36, pp. 459-466

བསྟན་རྩིས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-169a

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས་གསུང་མགུར་འཁོལ་བུ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 491-492

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, p. 551

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་ངོ་བཤུས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-88b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྟོད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 20-23

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-18b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 29-63

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 17a-19b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 24-28

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 496-550

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 1-167

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-244b

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 89-474

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རི་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། གཏུམ་རྔམས། སྐང་ཀིང༌། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3b

[རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ།] (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

? vols.

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་དང་། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 389-390

རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ཆ་གན་གྱིས་བསྡེབས་པའོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆ་རྒན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན།

46 ff.

པོད་ནག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma

དཔལ་ལྡན་གཡས་རུ་བྱང་པའི་གདུང་རབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

24 ff.

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-156a

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ནག་པོ་རྔམས་པའི་གཟུགས་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 26a-27b

དཔལ་ས་སྐྱའི་གསེར་ཆོས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་མེད་གཟའ་མདོས་སོགས་བཞུགས་སྷོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།, ...

སྤྲོས་མེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 269-273

ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ff. 1a-46a

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 9a-17a

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 5-18

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ། [པར་རྙིང་།] (ཁུངས་ཙམ།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 169-170

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; 6 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

7 vols.

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; 26 vols.

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཀརྨ་བྱམས་ཆོས་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 135-192

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ། རེད་མདའ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 112-134

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 193-214

བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 355-358

བླ་མ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་བཏབ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 1-3

[མན་ངག་གཏེར་མཛོད་གྱི་མཆན་འགྲེལ།] (ཁུངས་ཙམ།)

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

མུས་སྲས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་པའི་དཔལ་ས?་སྐྱའི?་གདུངས་རབས་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ།། ཧེ །། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-74a (74 ff.)

ཚོགས་སྒོམ་པའི་རྣམ་ཐར། བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞིབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ནང་གི་དེ་ལོགས་སུ་བཀོལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[ཞལ་བྱང་བོར་བའི་གསན་ཡིག་ཅིག] (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 168-191

ཞལ་བྱང་བརླག་པའི་གསན་ཡིག་ཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

ཡར་ཀླུངས་པ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲང་སྲོང་དགའ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྩེ་ཐང་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 55|ri, pp. 369-380 (6 ff.)

ལམ་འབྲས་ཀྱི་གསེར་སྐུ་བཞེངས་དུས་སོ་སོའི་མཚན་བྱང་ཁ་སྐོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 1-5

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་སྣང་བ་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཉི་ལྡེ་བ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་།

78 ff.

ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། [གོང་དཀར་པར་རྙིང་།] (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, དཔལ་འཛིན་བཟང་པོ།

ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། [ལུ་ཕུ་བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

10 vols.

ས་སྐྱ་མཁོན་གྱི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ་སྟར། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-90b

ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།

Rajpur: Sakya Centre; 3 vols.

ས་སྐྱ་བླ་མ་བསོད་རྒྱལ་གྱི་གསུང་། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

9 vols.

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆེན་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་སྙིང་པོ་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ཐར་ལམ་ཐེམ་སྐས། (དེབ་གཟུགས།)

སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།, འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

365 pp.

[ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས།] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

5 vols.

ས་བཟང་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་བཟང་ལྡན་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོས་མཛད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

སངས་རྒྱས་བཟང་པོ།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012

སློབ་དཔོན་གུང་རུ་ལ་རྩོད་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-11b

པར་སྐྲུན།