མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T75

གསུང་རབ།

{ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་}༎ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས༎ ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-61a?

དཀར་པོ་བྲག་པ་རིན་ཆེན་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཁོང་རང་གི་མཛད་པ་བཞུགསྷོ། ། (དཔེ་གཟུགས།)

རིན་ཆེན་སེང་གེ

ff. 1a-17b

ཇོ་གདན་མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེས་མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེ

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 1-133

ཐུའི་གདུང་རབས་རྒྱས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

ff. 1a-52a

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 17a-19b

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཙམ་རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 83-88

བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་འཁོར་ལོ་ཙྪ་བ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙ་ན།

Dist. Mysore, Karnataka State: rdzong chos dpe mdzod khang /, 2018; 121 pp.

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 169-170

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 238-267

ལམ་འབྲས་བླ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 1-109

པར་སྐྲུན།