དཀར་ཆག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G49

གསུང་རབ།

དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྟན་མི་མཇེད་མ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 269-270

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ར་པོད་ཀྱི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-2b

གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

ཉི་ལྡེ་བའི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

ཉི་ལྡེ་བ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 295-301

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྭའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་སྐོང་གསལ་བྱེད། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 286-288

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

པུ་སྟི་ཕྲ་མོའི་དཀར་ཆག (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 195-196

དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གྱི་ལྗང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 613-616

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣་ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣་བར་གྱི་ལྷོ་ཁ་དཔལ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་ཉམས་གསོ་ཞུས་གནང་བའི་ནང་ནས་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་ཁག་གི་དཀར་ཆག་དྲན་ཐོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 484-488

དམར་པོ་བསྐོར་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 188-194

རྭ་པོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་ཞལ་བཤུས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1-2

ལམ་འབྲས་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 301-309

ལམ་འབྲས་ལམ་བསྐོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 444-451

པར་སྐྲུན།