གདམས་ངག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G86
TBRC ID: T613

གསུང་རབ།

ཀོང་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་སྨན་ཕུ་བ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དགེ་སྦྱོང་བྱམས་པ་ཆོས་འཕེལ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དགེ་བཤེས་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨཱ་ནནྟ་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 132-146

སྒྲུབ་པ་པོ་སེང་གེ་བཟང་པོའི་དྲི་ལན་སྙིང་གི་ནོར་བུ་རྟོགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་པས་དམ་ཚིག་གི་བཤགས་བསྡམས་ཕུལ་དུས་ཀྱི་ཞུ་ལན་གདམས་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས་བླ་མ་རྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་བླ་མས་རང་ཉིད་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

51 ff.

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་ཀོང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱར་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 79-80

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་ཀོང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱར་བ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 493-494

རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བིཪྺ་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 358-362

ཏའི་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གདམས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-20a

ཏའི་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 385-422

སྟག་ལུང་པ་གཞོན་བློ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྡུས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཁྱེར་བདེ་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།

ff. 1a-13a

གདམས་པ་དང་ཞུས་ལན་གྱི་སྐོར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 84-110

གདམས་པའི་སྐོར། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 19-28

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་དུག་གསོ་བའི་མན་ངག (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 295-299

པོད་ནག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་ལེན་པའི་མན་ངག་དྲི་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-8b

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོར་དལ་དུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་བསྐུར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད། དཀའ་འགྲེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-54a

དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་སྒོ་ནས་སྲིའུ་གསོ་བའི་གདམས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 357-362

དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས།, གནམ་ཁའུ་པ་དར་མ་སེང་གེ, ...

ff. 1a-68a

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཕྱག་ལེན་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མེ་ཏྲེ་ཀརྨ་གུ་ཎ།

ff. 1a-7a

དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སྨྱུག་ལ་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རིན་སྤུངས་སུ་ནང་སོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་བ་ལ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་(=གཞག)་མདོར་བསྡུས་གནང་བའི་ཐུགས་དམ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྭ་པའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྕགས་མཁར་དགུ་པའི་འཇིགས་བྱེད་དྲུག་ཅུ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་བྱིན་བརླབས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-14b

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་(=དཀྲི་)བའི་གཞུང་ཤིང་། བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བྲིས་པ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 295-327

ལོ་ཕུ་བའི་བསྒོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-6a

ཤངས་པ་སྒྲུབ་ཆེན་མ་ལ་གནང་བའི་ཐུགས་དམ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་གདམས་གགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 484-536

ཨཱ་ཙཱརྱ་ཤྲཱི་བཛྲ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

པར་སྐྲུན།