རྣམ་བཞག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G97
TBRC ID: T1CZ56

གསུང་རབ།

རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་(=གཞག་)རྩོམ་འཕྲོ (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

འདི་ན་འོག་མིན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་གཅིག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 187-206

སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གནས་འགྱུར་ངོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་སྐུ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་བྱེད་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 44-255

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ལས། རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱུད་མ་ལུས་པར་འཇུག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 225-311

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 1-302

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22b

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 92-139

རིན་སྤུངས་སུ་ནང་སོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་བ་ལ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་(=གཞག)་མདོར་བསྡུས་གནང་བའི་ཐུགས་དམ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 70-73

པར་སྐྲུན།