[བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ། བྲིས་མ།]

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1066

ཉར་ཚགས།

ལུ་ཕུ་དགོན།

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

collection partly identical with byams pa chos rin gyi gsung 'bum [ms]

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།