རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

Hongkong: then mā dpe skrun khang /, 2001.

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S11
TBRC ID: W15269

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

213 pp.

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།