རྣམ་ཐར།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G2
TBRC ID: T3

གསུང་རབ།

{ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་}༎ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས༎ ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-61a?

ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྲད་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

ff. 1a-11b

དཀར་པོ་བྲག་པ་རིན་ཆེན་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཁོང་རང་གི་མཛད་པ་བཞུགསྷོ། ། (དཔེ་གཟུགས།)

རིན་ཆེན་སེང་གེ

ff. 1a-17b

དཀར་པོ་བྲག་པའི་རྣམ་ཐར། གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

སྐྱེས་མཆོག་ཨ་ནན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མོ་གྷ་དྷྭ་ཛ།

ff. 1a-31a

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2015; ff. 1a-169b

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 159-168

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམས་(=རྣམ་) ཐཪ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-8a (8 ff.)

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

དགེ་བཅུ་(=སྒྱི་ཆུ) བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་དབུ་ཕྱོགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 6-13

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 136-145

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-7a

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་བརླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 55|ri, pp. 163-220

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; 154pp.

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 173-320

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 431-440

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-7b

ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 146-151

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས་བླ་མ་རྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་བླ་མས་རང་ཉིད་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

51 ff.

ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ།

ff. 1a-67a

ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 1-111

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|kha, pp. 165-253

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 1-75

ཆོས་རྗེ་གཟུང་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 343-354

ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན།

8 ff.

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 152-158

ཇོ་གདན་མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེས་མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེ

རྗེ་མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 489-506

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 1-4

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5b

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 332-339

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-4a

རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་དགའ་སྟོན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 52|zi, pp. 367-384 (ff. 1a-9b)

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲིགས་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 441-459

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲི་ཤིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 338-342

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, p. 551

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-18b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 29-63

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 24-28

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གླང་ཐང་སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 496-550

རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 1-5

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨཱ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གསེར་མཆོག་འོད་ཟེར་དཔལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 192-202

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཙམ་རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 83-88

རྡོ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 337-338

སྤང་ལོ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 02|kha, pp. 106-113

བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་འཁོར་ལོ་ཙྪ་བ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙ་ན།

Dist. Mysore, Karnataka State: rdzong chos dpe mdzod khang /, 2018; 121 pp.

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 169-170

བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 2-121

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཀརྨ་བྱམས་ཆོས་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 135-192

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ། རེད་མདའ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 112-134

བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 26|la, pp. 193-214

བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 355-358

ཚོགས་སྒོམ་པའི་རྣམ་ཐར། བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞིབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ནང་གི་དེ་ལོགས་སུ་བཀོལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ཚོགས་བསྒོམ་རིན་པོ་ཆེ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ཉན་ཆེན་པ། ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་པ། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། འཇམ་སྐྱའོ་ནམ་མཁའ་དཔལ། མཉམ་མེད་གྲགས་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། རྡོ་རྗེ་འཆང་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན།, རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།, ...

ff. 1a-41b

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན། (ed.)

Hongkong: then mā dpe skrun khang /, 2001; 213 pp.

ཡར་ཀླུངས་པ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲང་སྲོང་དགའ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྩེ་ཐང་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011; vol. 55|ri, pp. 369-380 (6 ff.)

ལམ་འབྲས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-47b

ལམ་འབྲས་བླ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 1-109

ས་བཟང་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་བཟང་ལྡན་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོས་མཛད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

སངས་རྒྱས་བཟང་པོ།

ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་དང་ལྷུག་པ་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

པར་སྐྲུན།