ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་བརླབས་རྣམ་པར་རོལ་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011.
bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs thengs gnyis pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1163

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 168

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 55|ri, pp. 163-220

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

text no. 5; 29 ff.

བཀོད་པ།

  • On title page: འབྲས་སྤུངས། indigenous cat. no. ཕྱི་ར་༡༦༨
  • On margin: ཀ, ff. 91a-118b

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 53

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།