དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1191
TBRC ID: W2PD17535

ཉར་ཚགས།

རྩེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།, དཔེ་ཨང་།: 01860(12)

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-37b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

མཇུག་བྱང་།

f. 37b2: de ltar gtor ma zhi drag gnyis kyis (=kyi)cho ga gnam lcags 'bar ba zhes bya ba 'di/chos kyi rje rin po che mthu stobs kyi dbang phyug dpal brag thob (=thog)pa bsod nams bsod nams bzang po'i zhabs kyi bka' drin gyis/dpal mgon zhal bzhi pa'i sgrub pa la dpa' bar gyur pa/thu'i sngags ban kun dga' rnam rgyal dpal bzang po/ming gzhan 'jigs med dpa' bo zhes bya bas/chu mo lug gi lo'i mgo nya khrag gi zla ba zhes pa'am/sngags pa zor 'phen gyi zla ba zhes rtsis la grags pa'i zla ba gang gi nag po'i phyogs kyis (=kyi)tshes brgyad kyi dus gtor gyi tshe bkod pa'o//

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 7

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།