དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སཾ་བུཊིའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi rgyud 'grel skor/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1636
TBRC ID: W1KG11948

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 04|nga, pp. 1-910

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།