དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་རྒྱུད་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་བྱ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2274
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 24|ya, pp. 1-395

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།