ཡར་ཀླུངས་པ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲང་སྲོང་དགའ་བྱེད།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011.
bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs thengs gnyis pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1898
TBRC ID: W1PD153537

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 183

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 55|ri, pp. 369-380 (6 ff.)

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

text no. 9

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།