[གཉན་མགོན་མདོས་ཆོག]

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2037

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

?

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ། (པར་མ།)

ཟུར་མཆན།

title acc. to gong dkar ba rnam thar I_A [2001] (p. 164.15); unavailable Gongkar print for which གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ། (1432–1496) composed verses gong dkar ba rnam thar I_A [2001] (p. 164) Fermer 2010 (p. 242, cat. no. 104)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།