བསྟོད་འབུམ་ཞབས་བཏགས་མ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2041

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

This work is a supplement (ཞབས་བཏགས་མ།) to Ngag dbang grags pa's Collection of Eulogies to the Higher and the Lower dharampāla-s

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

- for its contents, cf. thob yig ganggA'i chu rgyun [1970] (ff. 330a2-331a1)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།