དགྲ་ནག་གི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ལ་གསུང་མཆན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2045

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

title acc. to gong dkar ba rnam thar I_A [2001] (p. 159.15-16)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Annotations on a maṇḍala ritual for Kṛṣṇayamāri (གཤིན་རྗེའི་དགྲ་ནག) Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།