མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2015.
bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs thengs bzhi pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2063
TBRC ID: W4PD3075

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 78

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-169b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: six lines per folio
  • Annotations to the text: annotations in དབུ་ཅན script (e.g. ff. 35a, 39a, 46a, 142a)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།