སྐྱེས་མཆོག་ཨ་ནན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S503

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 178?

ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: ???(7)

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-31a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing)

བཀོད་པ།

  • On title page: འབྲས་སྤུངས། indigenous cat. no. ཕྱི་ར་༡༧༨?

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།