ལམ་འབྲས་བླ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016.
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2249
TBRC ID: W3CN3409

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20|wa, pp. 1-109

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།