ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016.
dpal ldan rdzong pa'i 'don cha phyogs bsgrigs/, 2

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S6094

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 1-17

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།