འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2816

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 05, pp. 564-594

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

authorship uncertain Ⓢ; རྫོང་པ་ཀུན་རྒྱལ་དང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གི་སློབ་བརྒྱུད་ཅིག་གིས་མཛད་པར་མངོན། dkon mchog gsum gyi rjes dran mdo 'grel [2017] (p. 564); cf. also rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 6)

བཀོད་པ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།