བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་བླ་མའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2840

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 10, pp. 1-165

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།