ཆོས་རྗེ་ཀུན་རྒྱལ་པས་མཛད་པའི་ཀྱེ་རྡོར་མན་ངག་ལུགས་ཚུལ་བཞིར་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2819

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 06, pp. 164-228

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།