བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྟོག་པ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཁམས་གསུམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2900

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 16, pp. 227-307

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

authorship uncertain (གཞན་ཡང་འདིར་དཔེའི་མཚན་བྱང་དང་ནང་དོན་འདི་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལ། མཛད་བྱང་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པས་ཡ་མཚན། ད་ལྟ་འདིར་བཅུག་ཡོད།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 11)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།