རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཀྱེ་རྡོར་རྣམ་བཤད་ཀྱི་དབུ་ཞབས་སྒྲིག་རིམ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3038

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 26, pp. 408-413

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།