དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་དོན་གསལ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ལགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2907

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 17, pp. 134-151

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།