དགེ་བཅུ་(=སྒྱི་ཆུ) བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་དབུ་ཕྱོགས་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2918

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 18, pp. 6-13

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: end missing (མ་དཔེར་ལྡེབ་མ་ལྔ་བཞུགས། འདི་མན་རྩོམ་འཕྲོར་ལུས་སམ་སྙམ།) sgyi chu ba'i rnam thar [2017] (p. 13)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།