བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2951

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 238-267

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

line under title reads: གཟིགས་རྟོག་ཞུ་ལགས། bla ma'i rnam thar kha skong [2017] (p. 238)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།