འཆི་ལྟས་འཕྲུལ་འཁོར་འཆི་བླུ་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2957

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 289-300

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

པར་སྐྲུན།