རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012.
dpal ldan rdzong pa'i chos 'byung dang rnam thar gces btus/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S652

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 158-278

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།