དག་ལྡན་རྩོད་སྤོང་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2968

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 19, pp. 452-634

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: བརྟག་པ་ཕྱི་མའི་ལེའུ་ལྔ་པའི་རྗེས་མན་ཆད་མ་དཔེར་ཆད། dag ldan rtsod spong [2017] (p. 634)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།