དག་ལྡན་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2974

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 138-158

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

title acc. to table of contents: རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་ལས། དག་ལྡན་གསལ་བྱེད། rdzong lugs kyi chos skor [2017] (vol. 20, p. 1); from volume/fascicle ཇ (?) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15), with 3 diagrams (རེའུ་མིག་༣) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

བཀོད་པ།

  • Incomplete: folio no. 11 missing (༣་ནས་༡༦ བར། ལྡེབ་གྲངས་༡༡ པ་དེ་ཆད་ཀྱང་ཚིག་ཁ་འགྲིག་སྙམ།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 15)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།