བྷ་ཡ་ན་སིའི་མངོན་རྟོགས་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2976

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, p. 249

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

only title folio existent (དབུ་ཤོག་མ་གཏོགས་མེད།) rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 16)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།