རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་རྟོག་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་གསུམ་པ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2980

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 20, pp. 552-575

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།