རྣམ་བཤད་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་སྨྲའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད།

གསུང་རབ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1637
TBRC ID: W1KG4312

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02|kha-03|ga

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

  • text consists of four sections:
  1. སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ།, པོད་ཁ, pp. 371-636
  2. དབང་གི་ཆུ་བོ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ།, པོད་ཁ, pp. 637-856
  3. རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ།, པོད་ག, pp. 1-80
  4. རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ, པོད་ག, pp. 81-184

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག

no. 102 རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༥༤) no. 105 རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད། (ལྡེབ་༡༨༡) no. 109 དབང་གི་ཆུ་བོ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༡༤༨) no. 113 རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། (ལྡེབ་༧༠)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།