རྣམ་བཤད་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་སྨྲའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2989

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 21, pp. 1-4

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།