རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ལས། རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱུད་མ་ལུས་པར་འཇུག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2991

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 21, pp. 225-311

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།