དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3052

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 258-266

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under title reads: འདིའི་ཡིག་ཆུང་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་དགོས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་གསུང་དངོས་མིན་པས་མ་འདྲེས་པ་དགོས། gshin rje gtor ma drug cu pa'i sgrub thabs [2017] (p. 258)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།