རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་ཕྱག་ལེན་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3067

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 27, pp. 500-512

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

ལྡེབ་མ་འཁྲུགས་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད། rdzong lugs dkar chag III [2017] (p. 21)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།