ཀྱེ་རྡོར་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་སྟ་གོན་ཟིན་བྲིས་དང་ཉིན་རེ་མའི་ཆོག་སྒྲིགས་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3125

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 29, pp. 56-63

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under the text reads: འདིའི་ཚེག་གསུམ་གྱི་བར་གྱི་ཡིག་ཆུང་དང་། མ་ཡིག་གི་དཀྱིལ་དུ་བཅུག་པའི་ཡིག་ཆུང་། མ་ཡིག་གི་རྗེས་སུ་ཐད་ཀར་སྦྲེལ་བའི་ཡིག་ཆུང་བཅས་ནི་མཆན་ཡིག་ཡིན། kye rdor rab gnas sta gon zin bris [2017] (p. 63)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།