ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་གཤེད་སྐོར་ཟབ་མོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3701

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 292-293

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 293): མན་ངག་འཁོར་ལོ་འཁོན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་བཞིན་རིམ་པར་བྱོན་ནས། གཟུངས་པའི་མིང་ཅན་ལའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 11-12 of the PDF),
sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 1593-1594 of the PDF)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།