རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཙམ་རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3130

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 29, pp. 83-88

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

editorial annotation under the text reads: འདི་ནས་རྩོམ་འཕྲོར་ལུས་སམ་སྙམ། lam 'bras brgyud pa'i rnam thar kha skong [2017] (p. 88)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

the incomplete text contains biographical sketches of ཚོགས་སྒོམ་ཀུན་དགའ་དཔལ། (1210–1307) and གྲུབ་ཐོབ་ཡོན་ཏན་དཔལ། (1237–1323) Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།