ཆོས་སྐྱོང་སེང་གེ་ནག་པོའི་རྗེས་གནང་མངོན་རྟོགས་དང་བཅས་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3587

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Initiation ritual and sādhana of the dharmapāla Mahākāla Seng ge nag po (Kṛṣnasiṃha Mahākāla) Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།