མེ་མིག་གདེངས་ཅན་གྱི་ངེས་པ་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་གྱིས་དགག་པའི་ཡི་གེ་བྱས་དུས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3594

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Verse(s) composed at the time when Yon tan 'od zer authored a refutation (དགག་པའི་ཡི་གེ) regarding the classification (ངེས་པ) of the Me mig nāga-kings (གདེངས་ཅན།) Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།