རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ།་ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྟོད་འབུམ།་གཉན་མགོན་དང་པུ་ཏྲའི་མདོས་ཆོག་རྣམས་པར་དུ་བཞེངས་དུས་སོ་སོར་ཚིགས་བཅད་རེ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3625

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Verses he composed when the printing blocks were carved for Sa paṇ's རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ། [sa skya bka' 'bum [1992-93] (vol. 11, ff. 51-440)], Brag nag pa Ngag dbang grags pa's Collection of Eulogies to the Higher and the Lower dharampāla-s (i.e. chos skyong gong 'og gi bstod 'bum [mst]), and the manuals for thread-cross rituals associated with གཉན་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ། (i.e. zhal bzhi pa'i mdos chog [ms]) and པུ་ཏྲ། (i.e. pu tra'i mdos chog [ms]).

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།