གུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམ་པ་མན་ངག་རྣམས་བཞུགས༎

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3691
TBRC ID: W1CZ1872

ཉར་ཚགས།

ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: 002451

འབྲས་སྤུངས།, དཔེ་ཨང་།: phyi mA 3

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-208b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing); entry holds multiple texts

བཀོད་པ།

  • On margin:
  • Annotations to the text: annotations in འཁྱུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།