རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ལས་ཚོགས་ལས་བྱ་བཅོས་ཐབས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3696

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 270-276

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 270): བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ནས་བྱ་ཁུ་ཚུར་ཅན་གྱི་བཅོས་ཐབས། གདོན་རྣམས་རང་སར་གྲོལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། ས་སྐྱ་གོང་མའི་གསུང་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་གཟུངས་ཀྱི་མིང་ཅན་གྱིས་སྦྱར། དེའི་སྙིང་པོ་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་གོ་བདེའི་ཕྱིར། ཤྲཱི་བསམ་རྩེར་བཟང་པོའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp.36-46 of PDF)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།