རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་བྱ་མདོས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3697

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 276-279

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 279): བྱ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་མཐའ་གཟུངས་པའི་མིང་ཅན་གྱིས་སྦྱར་བའོ།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp.46-51 )

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།