རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་སྦྱོར་བརྒྱད་པ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3705

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 301-304

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 303): ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲ་སྒྲུབ་པའི་ལས་སྦྱོར་བརྒྱད་པ། ས་སྐྱ་གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་གཟུངས་པའི་མིང་(304)ཅན་གྱིས། ས་སྐྱ་རྫོང་ཆུང་དུ་སྦྱར་བ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 1598-1601 of the PDF)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།