རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་མཐའ་གཟའ་མདོས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3702

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 293-295

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 295): ཚིམས་པར་བྱེད་པ་གཟའ་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག །ལས་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་འཇིག་རྟེན་པའི་གཟའ་ལ་གཟའ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་གླུད་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲིང་པོ་རྫོགས་སོ།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 4-7 of the PDF),
sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 1595-1597 of the PDF)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།